Iran Hopes

A Weblog on Iranian Affairs (Formerly Iran Votes 2005)

Wednesday, June 22, 2005

به من گفته شده كه بسياري از صندوق هاي آراء در روز جمعه به وزارت كشور منتقل نشده و بسياري از آنهايي هم كه در اختيار وزارت كشور بوده شمارش نشده اند. در نيمه شب شنبه دستوري به وزارت كشور از طرف رهبري ابلاغ مي شود كه در آن آمده بود كه نتيجه آراء را به اين صورت اعلام گردد (1-هاشمي 2-احمدي نژاد) مدير كل انتخابات وزارت كشور با وزير و ايشان با خاتمي تماس مي گيرد. نظر خاتمي اين بوده كه شمارش آراء مطابق قانون انجام شود. صبح خاتمي شخصا براي نظارت بر شمارش به وزارت كشور مي رود. نتايج اوليه را وزارت كشور به ترتيبي اعلام مي كند كه كروبي در صدر بوده است. در حالي كه پيش از آن شوراي نگهبان به تصور اين كه وزارت كشور از دستور رهبر تخطي نخواهد كرد ترتيب مورد نظر وي را منتشر كرده بود. پس از آگاهي از سرپيچي وزارت كشور همان فرد مجددا با خاتمي و وزير كشور تماس مي گيرد و هر دو را تهديد مي كند كه در صورت ناديده گرفتن اوامر رهبري وقايع تلخي براي مردم و براي خانواده هاي خاتمي و لاري رخ خواهد داد. خاتمي مجددا بوزارت كشور مي رود و پس از گفتگو با لاري به اين توافق مي رسند كه به امر رهبري گردن نهند. ضمنا در ابتدا نظر بر اين بوده كه هاشمي هم حذف و احمدي نژاد برنده قطعي اعلام گردد. اما در نهايت به دليلي كه بر من معلوم نشده اين نظر رد مي شود. در حال حاضر نيز اين اطمينان داده شده كه در روز جمعه احمدي نژاد بعنوان پيروز انتخابات اعلام مي گردد. به تمامي نيروهاي بسيج نيز آماده باش داد شده كه در صورت بروز آشوب با آن مقابله نمايند. نيروي انتظامي هم از اين برنامه مطلع است و دليل ملاقات دو شب پيش قاليباف با رفسنجاني نيز همين بوده و نه حمايت او از هاشمي. كودتا در حال پيشروي است. حتا گفته مي شود كه زمان تنفيذ رياست جمهوري نيز بسيار زودتر از روال قانوني معمول خواهد بود. رفسنجاني در تكاپوست تا كودتا را خنثا كند اما مي داند كه به خود او هم رحم نخواهد شد

3 Comments:

Blogger persian dissident-Human Rights Defender said...

My farsi si so bad...it's killing me!
Thanks for all your posts

9:02 AM  
Anonymous Alborz said...

Boycott the election. this is all a sham to bring Rafsanjani to power. the fucking bitch ahmadinejad is just a stunt by fukcing khamenei.

5:05 PM  
Blogger Iza Firewall said...

This comment has been removed by the author.

5:15 PM  

Post a Comment

<< Home